Odporność ogniowa konstrukcji betonowych

Odporność ogniowa konstrukcji betonowych

W tym samouczku przejdziemy krok po kroku do modelowania i sprawdzania przekroju poprzecznego belki jednoprzęsłowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej odporności ogniowej.

1. NOWY PROJEKT
Rozpoczynamy nowy projekt w IDEA StatiCa RCS, wybieramy Funkcjonalność – Odporność pożarowa EN 1992-1-2: 2006-11

2. GEOMETRIA
Wybierz teownik i wypełnij wymiary.

3. PROJEKT
Zdefiniuj klasę ekspozycji jako XC3 i XD1 .

W zakładce Odporność pożarowa pozostaw domyślne ustawienia Odporność R30 przekroju. W drugim kroku zdefiniuj Efekt pożarowy z 3 stron . Jeżeli wymagana jest funkcja nośna (Kryterium R), można przyjąć tylko niezbędną grubość płyty przyjętą do obliczeń zgodnie z EN 1992-1-1. Grubość podłogi wynosząca 0,1 mm na potrzeby tego przykładu nie wpływa na funkcję nośną teownika.

Wybieramy Siły wewnętrzne – dla kombinacji SGN i Odporności pożarowej . Siły odporności pożarowej należy wpisać ręcznie. Aby zachować ostrożność, siły wewnętrzne SGN można pomnożyć przez współczynnik 0,7, aby otrzymać obliczeniowe siły wewnętrzne dla odporności pożarowej .

Do wprowadzenia zbrojenia należy użyć predefiniowanego szablonu zbrojenia . Średnice dla prętów podłużnych i strzemion należy wypełnić zgodnie z poniższą tabelą.

Na karcie Kontrola obliczeń zaznaczamy kontrole, które są istotne dla SGN i odporności pożarowej .

4. WYNIKI
Na karcie Wyniki możesz kontrolować, czy wszystkie kontrole są spełnione.

Wszystkie obliczone wartości są porównywane z wartościami granicznymi określonymi w normie. W przypadku przekrojów belek są to szerokość środnika i odległość zewnętrznej warstwy zbrojenia od najbliższej powierzchni wystawionej na działanie ognia.

W nawigatorze Podsumowanie projektu i karcie Przekroje bardzo ważne jest ustawienie lokalizacji pozycji. Ma to znaczący wpływ na sprawdzenie odporności ogniowej według danych tabelarycznych.

5. RAPORT
Wszystkie poprzednie dane wraz z wynikami są przedstawione w dostosowywanym raporcie . Ten dokument można wyeksportować do formatu PDF lub MS Word.